- Интарзија јули 2012 година -

"Во нашата компанија од Романија", вели JF Furnir, "од добар период ги користиме само лопатките на пилата Метамоб, се должи на фактот дека тие ретко се кршат и имаат долг животен циклус. Од друга страна, придонесот за цената / перформансите е адекватно".

контакт

Адреса: 440122, Сату Маре, Аурел Влајку 102-106, Романија
телефон: +-40 261 711511-
Е-пошта: metamob@metamob.ro

компанијата

Автоматизиран превод

English English